JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora – Restorana Aquacity i teniskih terena u sklopu „Sportsko-rekreacijskog centra Aquacity“ 01 – 2024.

Varaždin, 24.01.2024.

Broj:40-01/01/07/24-01

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 22. stavka 1. Statuta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21) i Odluke o određivanju početne cijene zakupa poslovnog prostora – Restorana Aquacity i teniskih terena u sklopu „Sportsko-rekreacijskog centra Aquacity“ Broj: 20-02/01/01/22-20 od  19. svibnja 2022. godine Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora – Restorana Aquacity i teniskih terena u sklopu

 „Sportsko-rekreacijskog centra Aquacity“ provođenjem javnog usmenog nadmetanja

Prostor se daje u zakup na rok od 5  godina, uz mogućnost produljenja.

Prostor koji se daje u zakup nalazi se na adresi Ludbreška 82/1, 42202 Trnovec Bartolovečki.

Ponuđači su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu ukupno početne cijene zakupa pod kategorijom Ljetni mjeseci“ u iznosu 995,42 € za Restoran Aquacity, odnosno 234,92 € za teniske terene, najkasnije do početka nadmetanja. Jamčevina će se najpovoljnijem ponuđaču uračunati u obvezu plaćanja garantnog pologa odnosno zakupnine, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti.

Javno usmeno nadmetanje započinje početnim mjesečnim iznosom zakupa za „Ljetne mjesece“ označenim u ovom natječaju, a nastavlja se izricanjem većeg novčanog iznosa ukupne mjesečne zakupnine za „Ljetne mjesece“ od strane ponuditelja. Bit će prihvaćena ponuda s najvećim mjesečnim iznosom za „Ljetne mjesece“ za obje nekretnine. Nadmetanje završava kad povjerenstvo i nakon trećeg poziva za novu ponudu utvrdi da je posljednja izjavljena ponuda posljednja najpovoljnija za zakupodavca.

U javnom usmenom nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u gore navedenom iznosu zakupa za „Ljetne mjesece“ te sa sobom donesu dokaz o izvršenoj uplati i ponudu koja je ujedno prijava za sudjelovanje u javnom usmenom nadmetanju. Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“, Zagrebačka 85 a, Varaždin, IBAN: HR59 2402 006 110 111 9589,  Erste&Steiermärkische Bank d.d. s naznakom: „Jamčevina za javni natječaj“.

Ponuda mora sadržavati:

  1. ime i prezime (za fizičke osobe) odnosno naziv (za pravne osobe) te prebivalište ili sjedište podnositelja ponude,
  2. rješenje o upisu u sudski registar ili obrtnicu s upisom djelatnosti za koju se natječe,
  3. detaljniji opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
  4. dokaz o plaćanju jamčevine,
  5. potvrdu nadležnog upravnog odjela Grada Varaždina za poslove financija o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu,
  6. potvrdu nadležne Porezne uprave kojom se potvrđuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,
  7. pravovaljani dokaz o statusu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko se podnositelj ponude poziva na status radi ostvarivanja prava prednosti,
  8. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta ovog natječaja.

Ponude se dostavljaju osobno na adresi sjedišta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“, Zagrebačka    85 a, Varaždin, do 29.02.2024. godine do 10:00 sati, kada će se održati javno usmeno nadmetanje. Javnom usmenom nadmetanju mogu pristupiti ovlašteni predstavnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje osobne iskaznice te od strane javnog bilježnika ovjerene punomoći.

Nepotpune ponude bit će odbačene i ponuditelju neće biti moguć pristup javnom nadmetanju.

Ugovor o zakupu sklopit će se s najpovoljnijim ponuđačem u roku od 15 dana od donošenja Odluke o odabiru. Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ pridržava pravo da poslovni prostor iz ovog Natječaja ne dodijeli u zakup te da poništi ovaj Natječaj u dijelu ili u cijelosti.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zakupa poslovnog prostora nakon provedenog postupka javnog usmenog nadmetanja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Kontakt osoba za uvid u navedene poslovne prostore (uz prethodnu najavu), kao i davanje dodatnih informacija o prostorima je Vera Kanjuga Starčević,  [email protected], 042/215-366.

Ravnateljica

Jelena Pavleković, dipl. oec., v.r.