Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, svi planovi nabave objavljeni su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Arhiva planova nabave

Plan nabave za 2016. godinu Link na PDF dokument

1. Izmjena Plana nabave za 2016. godinu (20.04.2016.) Link na PDF dokument

2. Izmjena Plana nabave za 2016. godinu (01.06.2016.) Link na PDF dokument

3. Izmjena Plana nabave za 2016. godinu (11.07.2016.) Link na PDF dokument

Plan nabave za 2017. godinu Link na PDF dokument

Plan nabave za 2018. (15.1.2018.) Link na PDF dokument

1. Izmjena Plana nabave za 2018. (21.6.2018.) Link na PDF dokument

2. Izmjena Plana nabave za 2018. (24.8.2018.) Link na PDF dokument

3. Izmjena Plana nabave za 2018. (14.11.2018.) Link na PDF dokument

4. Izmjena Plana nabave za 2018. (3.12.2018.) Link na PDF dokument

Plan nabave za 2019. (21.1.2019.) Link na PDF dokument

Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 31.12.2019. Link na PDF dokument

Arhiva registra ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 31.05.2014 Link na PDF dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 28.11.2014 Link na PDF dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 13.05.2015 Link na PDF dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30.10.2015. Link na PDF dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 20.04.2016. Link na PDF dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 20.10.2016. Link na PDF dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 20.04.2017.  Link na PDF dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30.10.2017. Link na PDF dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30.6.2019Link na PDF dokument

[_/su_spoiler]
Provedeni postupci javne nabave

Sve objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi dostupne su na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PROVEDENI POSTUPCI JAVNE NABAVE

  • Opskrba električnom energijom (Evidencijski broj nabave: 1/2014-MV)

Poziv na nadmetanje: objava broj 2014/S 002-0007876, datum slanja: 14.2.2014. (https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=440466)

Obavijest o sklopljenim ugovorima: objava broj 2014/S 003-0023897, datum slanja: 13.5.2014. (https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=442343)

  • Opskrba prirodnim plinom (Evidencijski broj nabave: 3/2014-MV)

Poziv na nadmetanje: objava broj 2014/S 002-0058740, datum slanja: 19.12.2014. (https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=468510)

Obavijest o sklopljenim ugovorima: objava broj 2015/S 003-0009573, datum slanja: 6.3.2015. (https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=483752)

  • Opskrba električnom energijom (Evidencijski broj nabave: 1/2015-MV)

Poziv na nadmetanje: objava broj 2015/S 002-0008333, datum slanja: 26.2.2015. (https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=481941)

Obavijest o sklopljenim ugovorima: objava broj 2014/S 003-00219886, datum slanja: 13.5.2015. (https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=500063)

  • Odvjetničke usluge (Evidencijski broj nabave: 4/2015-MV)

Obavijest o sklopljenim ugovorima: objava broj 2015/S 003-0029342, datum slanja: 31.8.2015. (https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=530079)

  • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju prodora vode u prostore podruma s pogonskim prostorijama i prostorima za rekreaciju na građevini Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ (Evidencijski broj nabave: 5/2015-MV)

Obavijest o sklopljenim ugovorima: objava broj 2016/S 003-0001538, datum slanja: 27.01.2016. https://eojn.nn.hr/SPIN/Application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=582943

  • Opskrba električnom energijom (Evidencijski broj nabave: 1/2016-MV)

Poziv na nadmetanje: objava broj 2016/S 002-0003538, datum slanja: 18.02.2016. https://eojn.nn.hr/SPIN/Application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=596368

Obavijest o sklopljenim ugovorima: objava broj 2016/S 003-0009665, datum slanja: 04.05.2016. https://eojn.nn.hr/SPIN/Application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=657498

Postupci javne nabave u tijeku

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

  • Dugoročni kunski kredit za sanaciju i hidroizolaciju dijela podrumskog prostora građevine Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin (Evidencijski broj nabave: 5/2016-MV)

Poziv na nadmetanje: objava broj 2016/S 002-0019016, datum slanja: 29.08.2016. https://eojn.nn.hr/SPIN/Application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=777519

 

Izjava temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi

„Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16), Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima se ne smiju sklapati ugovori o javnoj nabavi.“

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (20.3.2019.) Link na PDF dokument

IZVAN SNAGE - Pravilnik o postupanju u nabavi roba, radova i usluga (26.06.2015.) - Link na PDF dokument

PRAVILNIK O IZMJENAMA Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (10.5.2023.). - Link na PDF dokument

 

<b>Izjava na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi</b>

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 2. ZJN 2016, objavljujemo da je Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ u sukobu interesa sa gospodarskim subjektima:

  • CAFFELINA d.o.o., Ivanec, Stjepana Vukovića 71, OIB: 99308611974
  • PB STEEL j.d.o.o., Ivanec, Stjepana Vukovića 71, OIB: 56835351500

 

Skip to content